La Toilette – kissanvessa jota ei tarvitse pestä (2 kpl)
La Toilette – kissanvessa jota ei tarvitse pestä (2 kpl)

La Toilette – kissanvessa jota ei tarvitse pestä (2 kpl)

Tuotetta rajoitettu erä.
39,90 €
Sisältää alv. 24 %

La Toilette – kissanvessa jota ei tarvitse pestä (2 kpl)

La Toilette – kissanvessa jota ei tarvitse pestä (2 kpl)

La Toi­let­te on 100% bio­ha­joa­va kis­san­ves­sa, jo­ta ei tar­vit­se pes­tä! Se si­säl­tää bio­ha­joa­vat kui­vik­keet, jo­ten ves­sa on he­ti käyt­tö­val­mis. La Toi­let­te kes­tää käy­tös­tä riip­puen jo­pa kuu­kau­den, jon­ka jäl­keen se vaih­de­taan uu­teen. Käy­tön jäl­keen La Toi­let­te kuivikkeineen voi­daan kom­pos­toi­da, polt­taa tai hä­vit­tää muun ko­ti­ta­lous­jät­teen mu­ka­na, jol­loin se muut­tuu ener­giak­si.

Help­poa – Eko­lo­gis­ta – Edul­lis­ta – Hy­giee­nis­tä


La Toilette kissanvessa on nykyaikaa!

La Toi­let­te kissanvessa on 100% bio­ha­joa­va ­ves­sa, jo­ta ei tar­vit­se pes­tä! Se si­säl­tää bio­ha­joa­vat kui­vik­keet, jo­ten ves­sa on he­ti käyt­tö­val­mis. La Toi­let­te kes­tää käy­tös­tä riip­puen jo­pa kuu­kau­den, jon­ka jäl­keen se vaih­de­taan uu­teen. Käy­tön jäl­keen La Toi­let­te kuivikkeineen voi­daan kom­pos­toi­da, polt­taa tai hä­vit­tää muun ko­ti­ta­lous­jät­teen mu­ka­na, jol­loin se muut­tuu ener­giak­si.

Help­poa – Eko­lo­gis­ta – Edul­lis­ta – Hy­giee­nis­tä

La Toilette on hygieeninen

Ku­ka­pa meis­tä kis­so­jen omis­ta­jis­ta ra­kas­tai­si kis­san­ves­san pe­sua! On­gel­ma on rat­kais­tu, sil­lä La Toi­let­te -kis­san­ves­saa ei tar­vit­se pes­tä. Ves­sa si­säl­tää val­miik­si bio­ha­joa­vat kui­vik­keet, jot­ka on val­mis­tet­tu paak­kuun­tu­vas­ta, pö­lyä­mät­tö­mäs­tä, imu­ky­kyi­ses­tä ja te­hok­kaas­ti ha­jua si­to­vas­ta puu­poh­jai­ses­ta ma­te­riaa­lis­ta. Hy­giee­ni­syy­ten­sä vuok­si La Toi­let­te on täy­del­li­nen rat­kai­su ko­ti­ta­louk­sien li­säk­si myös kis­san­kas­vat­ta­jil­le, löy­tö­kis­sa­ko­tei­hin, kis­sa­hoi­to­loi­hin ja eläin­lää­kä­reil­le.

Kis­sat ra­kas­ta­vat puh­taut­ta ja ra­kas­ta­vat La Toi­let­tea!

La Toilette on ympäristöystävällinen

La Toi­let­te kis­san­ves­sa val­mis­te­taan ohues­ta, ke­vyes­tä ja 100% bio­ha­joa­vas­ta ma­te­riaa­lis­ta, jo­ka on käy­tös­sä kes­tä­vää. Se kul­je­te­taan ja toi­mi­te­taan ko­koon­tai­tet­tu­na. Näin sääs­täm­me ti­laa, ym­pä­ris­töä ja luon­toa. Käy­tön jäl­keen La Toi­let­te voi­daan kom­pos­toi­da, polt­taa tai hä­vit­tää muun ko­ti­ta­lous­jät­teen mu­ka­na, jol­loin se muut­tuu ener­giak­si.

Kos­ka La Toi­let­tea ei tar­vit­se pes­tä, sääs­tät ai­kaa, läm­min­tä vet­tä, pe­suai­nei­ta ja de­sin­fioin­tiai­nei­ta. Sa­mal­la kun sääs­tät luon­toa, sääs­tät myös ra­haa.

La Toi­let­te on eko­lo­gi­nen ko­ko elin­kaa­ren­sa ajan.

La Toilette on help­po­käyt­töi­nen

Kun va­lit­sen La Toi­le­ten, si­nun ei tar­vit­se enää pes­tä kis­san­ves­saa, va­ras­toi­da kis­san­hiek­kaa ko­to­na­si, ei­kä kan­taa pai­na­via kis­san­hiek­ka­pus­se­ja. Avaat vain ko­koon­tai­te­tun La Toi­le­ten ja kis­san­ves­sa on he­ti käyt­tö­val­mis, sil­lä bio­ha­joa­vat kui­vik­keet ovat val­mii­na ves­san si­säl­lä.

La Toi­let­te on help­po ta­pa huo­leh­tia kis­sa­si luon­nol­li­sis­ta tar­peis­ta.

La Toilette on edul­li­nen

La Toi­let­te kissanvessa on käy­tös­sä edul­li­nen, sil­lä saat kis­san­ves­san ja kui­vik­keet pelk­kien kui­vik­kei­den hin­nal­la. Kos­ka La Toi­let­tea ei tar­vit­se pes­tä, sääs­tät ai­kaa, läm­min­tä vet­tä, pe­suai­nei­ta ja de­sin­fioin­tiai­nei­ta. Sa­mal­la kun sääs­tät luon­toa, sääs­tät myös ra­haa.

La Toi­let­te on myös kä­te­vä mat­ka­ves­sa kis­sal­le­si. Voit ot­taa sen hel­pos­ti mu­kaan au­toon, vaik­ka­pa mök­ki- tai lo­ma­mat­kal­le.

La Toilette kissanvessa on suo­ma­lai­nen

La Toi­let­te kissanvessa on suun­ni­tel­tu ja val­mis­tet­tu Suo­mes­sa. Myös tuot­teen tuo­te­ke­hi­tys, va­ras­toin­ti, myyn­ti ja mark­ki­noin­ti teh­dään Suo­mes­sa. Me siis työllistämme suomalaisia työntekijöitä ja jälleenmyyjiä.

La toilette kissanhiekka

La Toilette kissanvessa sisältää paakkuuntuvat, puupohjaiset kuivikkeet. Puupohjainen La Toilette kissanhiekka on valmistettu sertifioidusta, vastuullisesti kasvatetusta metsästä ja se on turvallista kissalle, omistajalle ja ympäristölle. La Toilette kissanhiekkaa voi ostaa myös erikseen.

Arvostelut 0 arvostelua